Razvoj prostovoljstva v Mariboru

Pekarna Magdalenske mreže je med junijem 2019 in septembrom 2020 izvajala projekt Razvoj prostovoljstva v Mariboru. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Namen projekta Razvoj prostovoljstva v Mariboru je nagovoriti potrebo po bolj kakovostno organiziranih procesih prostovoljskega dela v lokalnih prostovoljskih organizacijah zlasti na področjih vzgoje in izobraževanje, socialne dejavnosti, kulture in umetnosti, ter po večji strukturni podpori prostovoljskemu delu v lokalnem okolju. To se dosega skozi dvig strokovnosti dela mentorjev prostovoljskih organizacij, skozi trajnostno naravnana sodelovanja med prostovoljskimi organizacijami doma in v tujini ter med prostovoljskimi organizacijami ter Mestno občino Maribor in drugimi javnimi zavodi. Nadalje projekt prispeva k večji povezanosti in stabilnosti prostovoljskih organizacij v lokalni skupnosti. V okviru projekta so zaposleni štirje mentorji prostovoljstva in en koordinator prostovoljstva.

Projektni partnerji:

Aktivnosti projekta so razdeljene na vsebinske sklope, ki se medsebojno časovno prepletajo. Glavne projektne aktivnosti:

- krepitev in profesionalizacija prostovoljskih NVO z vzpostavljanjem trajnostnih delovnih mest,
- izobraževanje mentorjev prostovoljstva v organizacijah v projektnem partnerstvu,
- vzpostavljanje interih strategij razvoja prostovoljstva v organizacijah partnericah,
- medsebojno povezovanje prostovoljskih NVO in njihovo povezovanje z javnimi zavodi,
- priprava strategije razvoja prostovoljstva v MOM,
- promocija prostovoljstva skozi skupne aktivnosti,
- uvedba novega modela spremljanja in evalviranja prostovoljstva,
- razvoj didaktičnega pripomočka za evalvacijo kakovosti.

Zastavljeni in doseženi kazalniki projekta so:

 

1. Priprava strategije razvoja prostovoljstva v Mestni občini Maribor.
2. Razvoj socialne inovacije v obliki uvedbe enotnega modela spremljanja/evalviranja prostovoljskega dela v prostovoljskih organizacijah v lokalnem okolju.
3. Izdelane interne strategije prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah partnericah v projektu z namenom kakovostnih procesov organiziranega prostovoljstva.
4. Izvedba rednih intervizij za novo zaposlene mentorje prostovoljcev v organizacijah projektnih partnericah.
5. Vzpostavitev skupne aktivnosti prostovoljskih organizacij partneric v projektu kot rezultat prijave na mednarodni razpis.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: