Mladina

Smo sodoben mladinski center, ki ustvarja programe za mlade in skupaj z njimi. Predstavnice_ki zavoda vsa leta aktivno sodelujemo v posvetovalnih telesih, na posvetih, okroglih mizah, konferencah in javnih tribunah, ki si prizadevajo za razvijanje področja mladine na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Ob teh priložnostih posredujemo svoja strokovna stališča, hkrati pa zagovarjamo pristope delovanja »od spodaj navzgor« za dobrobit tistih, katerim so mladinski programi, institucije in politike v osnovi namenjene.

Prostovoljsko delo mladih za mlade

Razvijanje in izvajanje organiziranega “Prostovoljskega dela mladih za mlade” je ena temeljnih dejavnosti naše organizacije. Prostovoljstvo prepoznavamo kot eno izmed najpomembnejših oblik aktivne participacije mladih v družbi, ki mlade hkrati tudi trajnostno spodbuja k zagovorništvu tistih posameznic_kov oziroma skupin, ki potrebujejo podporo, svetovanje, opolnomočevanje ali neposredno pomoč. Od nudenja brezplačne učne pomoči, druženja z otroki in mladimi z manj priložnostmi, izvajanja delavnic z in za otroke priseljenke_ce, do izobraževanj o filmu, gledališki igri, urbanih sprehodov in premisleka o mestu ter obravnavanja vzrokov in posledic podnebne krize … vsak_a lahko najde ali ustvari nekaj zase.

Mobilnost mladih

Od leta 2004 aktivno izvajamo programe, ki jih danes poznamo pod nazivom Erasmus +: Mladi v akciji. Mladinske izmenjave, Strateška partnerstva, Evropska prostovoljna služba in Evropska solidarnostna enota spodbujajo mednarodno sodelovanje na področju mladine, krepijo solidarnost in razumevanje ter sprejemanje različnih kultur ter povezujejo skupnost.

Kritična pismenost

V letu 2009 smo razvile pedagoški model kritične pismenosti in leto za tem začele_i z usposabljanji za pedagoške in mladinske delavke_ce ter mlade. S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice_ke opolnomočiti do te mere, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ključni osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po katerih se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje. Razvijanje kritične pismenosti omogoča zmožnost kritičnega branja besedil, samostojnega ustvarjanja besedil in družbeno-angažiranih akcij.

Gledališče zatiranih

Usposabljanje za mlade in mladinske delavke_ce, ki želijo poglobljeno spoznati tehnike gledališča zatiranih v teoriji in praksi ter jih uporabljati pri svojem delu. Gledališče zatiranih služi v pedagoške, izobraževalne in gledališko-aktivistične namene kot orodje za doseganje socialne pravičnosti. Predstavlja metodo, ki vzpostavlja raznolike načine komunikacije in izražanja, skupinsko dinamiko ter opozarja na neenaka razmerja v družbi skozi interaktivne in sodelujoče pristope ter aktivno participacijo vseh.

Rosina šola delavskih pravic

Predavanja in delavnice za mlade, s katerimi želimo presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi. Mlade, ki so ena izmed najbolj številčnih skupin prekarnih delavk_cev, želimo seznaniti s pomenom delavskih pravic, pomenom organiziranja za boj za vnovično pridobitev izgubljenih delavskih pravic in pomenom zaposlitve, zavarovane s temeljnimi delavskimi pravicami in dohodkom, ki zagotavlja dostojno življenje. Nekaj let smo organizirale_i tudi festival "Rosa je bosa, ker je prekarka", namenjen mladim, kjer smo skozi predavanja, delavnice in javne intervencije problematizirale_i prekarizacijo družbe in naraščanje atipičnih oblik dela, krčenje socialnih in delavskih pravic ter krhanje delovno-pravne zakonodaje in javnih solidarnostnih sistemov.

Informiranje

Izvajamo dnevno brezplačno dejavnost informiranja in svetovanja za mlade med 15. in 29. letom starosti. Mlade in zainteresirano javnost preko različnih medijev (osebno, telefon, elektronska pošta, tiskani informacijski materiali) informiramo o aktualnih informacijah s področja mobilnosti, neformalnega izobraževanja, prostega časa, pomoči v stiski, prostovoljnega dela, natečajev, mladinskega turizma, razpisov, zaposlovanja, štipendij, šolnin… Dnevno aktualne informacije objavljamo na spletnih straneh, socialnih omrežjih, tedensko pa preko spletnega informatorja INFOPEKA INFORMIRA.

Svetovanje

Mladim in njihovim staršem nudimo brezplačna strokovna svetovanja s področja motenj hranjenja, težav v komunikaciji in medosebnih odnosih, učnih težav, težav vedenja in čustvovanja.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: