Film v Mariboru: Strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina v Mariboru

Pekarna Magdalenske mreže je novembra 2019 pričela z izvajanjem projekta Film v Mariboru: Strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina v Mariboru, ki bo trajal do januarja 2022. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Konzorcij nevladnih organizacij sestavljamo:

Namen

Konzorcij bo s projektom Film v Mariboru nagovarjal potrebe, probleme in priložnosti, ki se v Mariboru pojavljajo na področju filmskega prikazovanja, produkcije in izobraževanja. Organizacije v konzorciju delujejo na omenjenih področjih in med seboj že sodelujejo skozi izmenjave vsebin, recipročne produkcijske, promocijske in prostorske podpore ter zagovorništva na področju filma v MOM,kar zagotavlja uspešno reševanje obstoječih problemov in učinkovito prepoznavanje priložnosti za reševanje le-teh.   

Konzorcij bo nagovarjal sledeče probleme in potrebe, ki so specifične za Maribor in se zato nanašajo na lokalno raven:   

a) Pomanjkljiva vizija razvoja filma in filmske kulture v mestu ter manko kinodvorane za prikazovanje neodvisnega, animiranega in art filma.

Rešitev:  Konzorcij bo tekom trajanja projekta izdelal štiri dokumente za prikazovanje, izobraževanje in produkcijo na področju filma v Mestni občini Maribor (Predlog upravljalskega modela Mestnega kina, Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in  festivalov v MOM, Izhodišča za razvoj filmskega izobraževanja v Mariboru, Izhodišča za razvoj filmske produkcije v Mariboru), ki bodo MOM služili za za oporo pri pripravi strateških občinskih dokumentov na teh področjih. Med projektom se bo z MOM sestajal tudi na delovnih srečanjih, kar bo spodbudilo medsebojno zaupanje in omogočalo sprotno usklajevanje izhodišč in smernic.  

b) Razdrobljenost nevladnega sektorja, ki deluje na področju filmskega prikazovanja, produkcije in izobraževanja v Mariboru.

Rešitev:   Združevanje ključnih akterjev  s področja filma v mestu v konzorcij bo priložnost za usklajeno, kontinuirano in skupnostno delovanje. Zaposlene osebe se bodo lahko v svojem delovnem času, s plačanimi davki in prispevki, posvečale pripravi razvoja modela neformalnega izobraževanja s področja filma, ki bo vodil v bolj usklajeno in kakovostno ponudbo delavnic. S pridobivanjem dodatnih znanj s področja komuniciranja z javnostmi in preko rednih delovnih srečanj se bo lahko oblikovala učinkovita marketinška in tržna strategija, ki bo pripomogla k večji prepoznavnosti konzorcija in njegovih aktivnosti ter filmskih festivalov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.  

c) Manko zaposlitev in negotove oblike zaposlitev v NVO s področja filmskega prikazovanja, produkcije in izobraževanja v Mariboru.

Rešitev:  Zaposlitev oseb v organizacijah v konzorciju bo pripomogla tako h krepitvi posameznih NVO in njihovih programov s področja umetnosti filma, kakor tudi h kakovostnem delovanju in razvijanju konzorcija ter vzpostavljanju poslovnega modela za nadaljevanje delovanja konzorcija in ohranjanja delovnih mest. Zaposlene osebe bodo zaradi dejstva, da je njihovo delo plačano in zavedanja, da jim je vsaj za določen čas omogočena socialna varnost, tudi bolj motivirane za skupnostno delo in vsebine, ki presegajo zgolj delovanje njihove organizacije. Hkrati bodo zaposlene osebe pripravile izhodišča za smernice strateških dokumentov MOM, ki v primeru, da teh zaposlitev ne bi bilo, ne bodo nastale oziroma se bo njihov nastanek ponovno prestavil v nedoločen čas. 

Glavne aktivnosti:

Z zaposlitvami v organizacijah v konzorciju predvidevamo sledeče med seboj dopolnjujoče se procese, ki bodo vodili v strateški razvoj in trajnostna delovna mesta in ki v določeni meri že potekajo:

- Krepitev organizacij in njihovih vsebin s področja filma zaradi bolj načrtovanega, fokusiranega in kontinuiranega delovanja

- Podrobnejše spoznavanje in razumevanje delovanja drugih organizacij partneric v projektu

- Vzpostavitev podrobnejše metodologije dela konzorcija

- Mapiranje specifik posameznih organizacij v konzorciju, identificiranje skupnih točk in razlik

- Prepoznavanje tistih segmentov v delovanju posameznih organizacij in v delovanju konzorcija, ki omogočajo prihodke na trgu

- Prepoznavanje in raziskovanje dobrih praks doma in v tujini s področja trajnostno naravnanih poslovnih načrtov

- Sodelovanje s pridruženimi partnerji na področjih, ki konzorciju prinašajo nova znanja in veščine

- Mreženje z drugimi NVO; šolami in drugimi javnimi zavodi z namenom širjenja prepoznavnosti konzorcija in njegovega delovanja

- Razvijanje poslovnega načrta, ki bo vseboval tržne in netržne segmente

- Vzpostavitev poslovnega modela, ki bo odgovarjal na potrebe konzorcija in tudi okolja v katerem se konzorcij nahaja

Predvideni doseženi rezultati projekta:

 

  1. Izdelani štirje dokumenti za prikazovanje, izobraževanje in produkcijo na področju filma v Mestni občini Maribor
  2. Izdelana marketinška strategija konzorcija
  3. Izdelan model celostnega neformalnega izobraževanja s področja filma in animacije s poslovnim in učnim načrtom
  4.  Izdelan trajnostno naravnan poslovni model konzorcija
Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: